Diversiteit als samenlevingsvraagstuk
 

Uit onderzoek van Van de Bunt adviseurs komt naar voren dat na het oude doelgroepenbeleid veel gemeenten wat zoekende zijn in hun aanpak van de vragen die met diversiteit gepaard gaan. Sommigen houden vast aan bepaalde doelgroepen, andere gemeenten hebben diversiteit verweven in algemeen beleid en weer anderen hebben een mix van beiden. Wanneer de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid met een nieuwe analyse komt onder de titel ‘de nieuwe verscheidenheid’ wordt zichtbaar hoe verschillende groeiende diversiteit uitpakt voor gemeenten. Voor een tuinbouwgemeente met (seizoensgebonden) honderden Polen en Bulgaren pakt het huisvestingsvraagstuk bijvoorbeeld heel anders uit dan voor een expatgemeente waar groepen Indiërs voor drie tot vijf jaar specialistisch werk verrichten. De kunst is om aansluitend bij de diverse vraagstukken een handelingsperspectief te ontwikkelen voor het lokaal bestuur.
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) slaan de handen ineen en starten het programma divers en inclusief. In het programma worden bijeenkomsten voor lokale bestuurders en beleidsmakers gecombineerd met (online) onderzoek naar de praktijk in verschillende gemeenten. Gebruikmakend van de typering van de WRR ontsluit de site van de VNG mogelijke aanpakken van gemeenten. Per type gemeente wordt een wethouder geïnterviewd en programma’s en projecten in beeld gebracht. Aan het slot van het programma richten VNG en SZW – ondersteund door van de Bunt Adviseurs – een forum op van bestuurders, beleidsmakers en experts om elkaar te informeren en te inspireren bij lokale gemeenschappen. Van de nood een deugd makend – Covid-19 maakt bijeenkomsten onmogelijk – worden de eerste online-bijeenkomsten vormgegeven

 

 

Meer informatie:

Ila Kasem

I.kasem@vandebunt.nl

06-53562215

 

Henk Gossink

h.gossink@vandebunt.nl
06-55330717

 

Lisette Lubberman

l.lubberman@vandebunt.nl

06-55335846