ExperienceLab: Diversiteit en Inclusie voor de Rijksdienst

 

Sinds een aantal jaren wordt door de rijksdienst beleid gevoerd op het stimuleren van diversiteit en inclusie. Aanvankelijk was het beleid vooral gericht op diversiteit. Alle departementen hebben bijvoorbeeld het Charter Diversiteit ondertekend. Dit convenant is gericht op een betere vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen binnen de rijksdienst. In de afgelopen periode is er ook meer aandacht gekomen voor het bevorderen van inclusie. Naar aanleiding van het Charter heeft ieder departement specifieke doelen geformuleerd. Daarover wordt jaarlijks gerapporteerd aan het overleg van Secretarissen-Generaal (SGO).
 
In het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025 zijn rijksbreed doelstellingen en ambities voor de komende jaren geformuleerd. Uit de monitorrapportage Charter Diversiteit 2019 blijkt dat deze doelen en ambities nog onvoldoende worden gerealiseerd, hoewel op sommige punten verbetering te zien is. Het blijkt ingewikkeld het onderwerp in de breedte van het rijk en binnen afzonderlijke ministeries te agenderen en ‘levendig’ te krijgen.
 
Van de Bunt Adviseurs is daarom door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd een interventie te ontwerpen voor de top van de rijksdienst die aan dit knelpunt het hoofd biedt.
 
Op basis van ruim 25 jaar ervaring met het adviseren over en het begeleiden van diversiteitsvraagstukken hebben wij een veranderkundige en inhoudelijke set van interventies ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan organisaties. Voor de rijksdienst hebben wij een prikkelend ExperienceLab ontworpen. Dit lab is gericht op het expliciteren en verdiepen van de visie van de deelnemers op diversiteit en inclusie binnen de rijksdienst. Tevens krijgen zij handvatten aangereikt voor het persoonlijk uitdragen van dit beleid in woord én daad. Het resultaat hiervan is dat voor de deelnemers aan het ExperienceLab het onderwerp diversiteit en inclusie veel meer gaat ‘leven’. Zij hebben als het ware ervaren hoe abstract beleid kan worden vertaald in concrete maatregelen en gerichte acties van henzelf. Zij hebben inzicht gekregen in antwoord op de vraag hoe goede intenties door hen als leidinggevenden kunnen worden omgezet in pakkende verhalen en daadwerkelijke handelingen. En en passant krijgen zij tevens zicht op het beschikbare instrumentarium daarvoor.

 

 

 

Meer informatie:

Ila Kasem

i.kasem@vandebunt.nl

06-53562215