Diversiteit productief maken

 

Het benutten van verschillen tussen mensen – bijvoorbeeld in leeftijd, gender, culturele achtergrond –  kan een belangrijke  productiviteits- en rendementswinst voor organisaties en de samenleving als geheel opleveren. Iedereen is het er over eens dat de eigenheid van mensen, de mate waarin we in staat zijn authentiek te zijn, goed weten samen te werken en op basis daarvan het maximale uit onszelf en ‘de ander’ weten te halen, bepalend zijn voor het succes van een organisatie. Waarom is het dan zo dat we daar vanuit het oogpunt van diversiteit zo weinig in investeren? Organisaties zouden het productief maken van verschil tot een van de competitieve voordelen moeten zien te ontwikkelen. Dat betekent: gericht investeren in het vermogen van leidinggevenden, teams en individuele medewerkers om verschillen op een goede wijze zichtbaar te maken en tot waarde te brengen.

 

Waar diversiteit in beginsel een principe is waar niemand tegen zou kunnen zijn, valt het op dat naarmate het geconcretiseerd wordt de kritiek toeneemt. Afkeer van het diversiteitsthema wordt dan openlijk geuit en er worden vraagtekens geplaatst bij de meerwaarde die diversiteit zou hebben voor organisaties. Dat lijkt vreemd, maar het is goed te begrijpen. Op dit moment namelijk gaat het vooral om aantallen en wordt er in de discussie te weinig aandacht besteed aan hoe men diversiteit productief maakt en wat er voor nodig is om de meerwaarde te realiseren. Onze visie is dat het er niet alleen om gaat om diversiteit in statische zin te bewerkstelligen, maar dat vooral gaat om de opgave om de diversiteit productief te maken en voor de organisatie een relevante waarde te geven. Wat vraagt het van mensen om diversiteit productief te maken? Oftewel, hoe geef je werkelijk betekenis aan diversiteit? Zolang de huidige oppervlakkige discussie rond diversiteit aanhoudt, waarin zwakke argumenten en een kwalitatief ondermaats pleidooi de boventoon voeren, zal het draagvlak voor diversiteit steeds verder afnemen.

 

Heterogene teams kunnen tot grotere creativiteit komen, innovatiever zijn en aan betere bedrijfseconomische resultaten bijdragen, mits hier de juiste kwaliteiten en competenties voor in huis zijn en deze adequaat worden toegepast. ‘Gebalanceerde’ assertiviteit en openheid zijn daarbij centrale thema’s. De sleutel ligt in het op gang brengen en houden van de juiste dynamiek in de driehoek van leidinggevende, team en de medewerker.

 

Dat vraagt om specifieke kwaliteiten van individuele teamleden, het team als geheel en – met name  – van leidinggevenden. Investeren in diversiteit betekent dus ook investeren in het vermogen van medewerkers en om een bijdrage te leveren aan het productief maken van diversiteit en aan het realiseren van de diversiteitsdoelstellingen die de organisatie gesteld heeft.

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ila Kasem:

i.kasem@vandebunt.nl

06-53562215